ALGEMENE VOORWAARDEN B.V.B.A. CLIMAPAC

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn in hun geheel van toepassing op de contractuele relatie met de koper. Alle algemene of bijzondere voorwaarden die de koper op zijn bestelbon, brieven en in het algemeen op al zijn handelsdocumenten vermeldt, zijn niet van toepassing, zelfs indien B.V.B.A. CLIMAPAC de toepasselijkheid van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk betwist. De uitvoering van de overeenkomst door de B.V.B.A. CLIMAPAC houdt evenmin een erkenning in van de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper.

2. De inlichtingen en gegevens vermeld op de catalogus en documenten van B.V.B.A. CLIMAPAC, kunnen gewijzigd worden zonder melding vooraf, en omvatten altijd een tolerantie. Er kan altijd besloten worden de productie van bepaalde artikelen stop te zetten. In dat geval is B.V.B.A. CLIMAPAC niet gehouden de bestelde artikelen te leveren en kan geen schadevergoeding worden gevorderd. De vermelde prijzen zijn steeds exclusief B.T.W.. De prijzen vermeld op de prijslijsten of in catalogi en brochures, zijn niet bindend. De definitieve prijzen zijn steeds deze welke van toepassing zijn op de dag van de levering. Derhalve zijn de prijzen vermeld op de bestelbonnen van de koper niet bindend.

3. Elke bestelling dient zeer nauwkeurig de juiste identificatiegegevens nopens de bestelde goederen te vermelden. Fouten desbetreffend kunnen niet worden aangerekend aan B.V.B.A. CLIMAPAC en vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper. Zolang de bestellingen niet uitdrukkelijk werden aanvaard, zijn deze voor B.V.B.A. CLIMAPAC niet bindend, terwijl de bestelling door de koper ondertussen niet kan worden ingetrokken.

4. De door B.V.B.A. CLIMAPAC verstrekte ontwerpen, tekeningen, modellen, plannen, schema’s en andere documenten blijven haar eigendom. De B.V.B.A. CLIMAPAC behoudt het auteursrecht. Deze documenten zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet aan derden worden meegedeeld of worden gebruikt voor andere dan overeengekomen doeleinden.

5. Om B.V.B.A. CLIMAPAC te verbinden, moet iedere bestelling in haar burelen worden bevestigd. Alle goederen worden geacht te zijn verkocht, geleverd en aanvaard in de kantoren van B.V.B.A. CLIMAPAC. De kosten van het transport worden aangerekend op de factuur. De goederen reizen steeds op risico van de bestemmeling. Ingeval B.V.B.A. CLIMAPAC het vervoer verzekert, geschiedt dit uitsluitend als dienst aan de koper, zonder de minste verantwoordelijkheid en zonder dat hieruit een verworven recht kan worden afgeleid.

6. Leveringstermijnen worden slechts gegeven ten indicatieve titel. Er kan geen schadevergoeding worden gevorderd wegens laattijdige levering. Een vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie van de bestelling.

7. De wijze van verpakking en transport wordt door de B.V.B.A. CLIMAPAC naar eigen inzichten bepaald, zonder dat zij terzake enige verantwoordelijkheid draagt. Alle taksen en kosten, zoals o.m. milieutaksen, transportkosten, verpakkingskosten zijn ten laste van de koper.

8. Aankopen beneden 100 EUR (exclusief B.T.W.) worden contant geregeld of verstuurd onder rembours. Bij versturing onder rembours wordt 25 EUR portkost aangerekend. Een bedrag van 22 EUR administratiekosten wordt aangerekend voor aankopen beneden de 50 EUR (exclusief B.T.W.)

9. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van B.V.B.A. CLIMAPAC te Eke, België. Behoudens tegenstrijdige bepaling, mogen de agenten of vertegenwoordigers van B.V.B.A. CLIMAPAC het bedrag van de factuur niet innen. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn de facturen van B.V.B.A CLIMAPAC contant betaalbaar. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven aan een intrestvoet van 10% per jaar. In geen geval kan de intrestvoet verminderd worden tot een lager percentage dan de intrestvoet bepaald door de Minister van Financiën op grond van art. 5 van de wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.In geval van niet-betaling op de vervaldag, behoudt B.V.B.A. CLIMAPAC zich het recht voor het bedrag van de factuur met 15% te verhogen, met een minimum van 125 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten, onverminderd andere relevante invorderingskosten en gerechtskosten. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. De koper kan geen compensatierecht en/of retentierecht uitoefenen dan wanneer zijn klacht door B.V.B.A. CLIMAPAC uitdrukkelijk wordt erkend of na een tegensprekelijke rechterlijke beslissing omtrent de klacht.

10. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden.

11. Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.

12. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, behoudt B.V.B.A. CLIMAPAC zich het recht voor de verkoop te ontbinden van rechtswege, enkel en alleen door het verzenden van een aangetekende brief. Is dit het geval, dan dienen de goederen terug ter beschikking van B.V.B.A. CLIMAPAC te worden gesteld, transportkosten ten laste van de koper. Een schadevergoeding gelijk aan 50% van de waarde van de goederen is verschuldigd. Tevens wordt het recht voorbehouden waarborgen te eisen, zo dit niet werd gedaan vooraleer de goederen werden verzonden.

13. Indien het vertrouwen van B.V.B.A. CLIMAPAC in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt B.V.B.A. CLIMAPAC zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt B.V.B.A. CLIMAPAC zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van B.V.B.A. CLIMAPAC op alle schadevergoeding en intresten.

14. De goederen blijven de eigendom van B.V.B.A. CLIMAPAC tot volledige betaling van alle opeisbare facturen, intresten en verhogingen inbegrepen. Alle risico’s zijn ten laste van de koper evenals de kosten verbonden aan de terugname van de goederen. De betaalde voorschotten blijven B.V.B.A. CLIMAPAC verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Ingeval de koper de aan B.V.B.A. CLIMAPAC toebehorende goederen herverkoopt, zelfs verwerkt, draagt hij vanaf heden aan B.V.B.A. CLIMAPAC alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop en dit tot beloop van de schuldvordering die B.V.B.A CLIMAPAC heeft op de koper.

15. De goederen die door B.V.B.A. CLIMAPAC worden geleverd, dienen bij ontvangst onmiddellijk door de koper of diens aangestelde zorgvuldig te worden gecontroleerd. De goederen worden geacht te zijn aanvaard en geen klacht is meer ontvankelijk wanneer een gebrek dat kan worden ontdekt na een aandachtig onderzoek niet schriftelijk wordt gemeld binnen de drie dagen na ontvangst van de goederen. De postdatum is doorslaggevend. Wanneer het gebrek niet na een aandachtig onderzoek kan worden ontdekt, neemt de verplichting tot schriftelijke melding binnen de drie dagen een aanvang vanaf de datum van ontdekking van het gebrek. Lichte verschillen in kleur of lichte verschillen in de afmetingen van het verkochte goed, worden niet beschouwd als een gebrek in conformiteit of een verborgen gebrek.

16. Behoudens andersluidende vermelding, wordt op de geleverde goederen een waarborg verleend gedurende een periode van één jaar die aanvangt op de leveringsdatum. De waarborg beperkt zich in elk geval tot de waarborg die wordt verleend door de leverancier van de goederen. De inbedrijfstelling door Climapac is gelijkgesteld aan de voorlopige oplevering. Gedurende de eerste 6 maanden van de garantieperiode wordt een full-omniumgarantie geboden. Naast het vervangen van niet-conforme onderdelen ofwel de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van hun prijs, naar de keuze van B.V.B.A. CLIMAPAC, omvat de full-omniumgarantie ook de werkuren. De basisgarantie in de laatste 6 maanden van de garantieperiode beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van niet-conforme onderdelen ofwel tot de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van hun prijs, naar de keuze van B.V.B.A. CLIMAPAC. De basiswaarborg omvat niet de kosten zoals prestaties, reis- en verblijfskosten van monteurs en transportkosten, die steeds ten laste blijven van de koper. In elk geval zijn verticale transportkosten, kosten voor hefwerktuigen en acceskosten voor rekening van de koper. Alle andere kosten en vergoedingen en alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade zijn uitgesloten. Al onze verbintenissen zijn middelverbintenissen.

17. De waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de 8 dagen na vaststelling te worden gemeld. De niet-conforme of voor nazicht terug te zenden goederen dienen franco aan het adres van de B.V.B.A. CLIMAPAC te worden verzonden, tenzij de koper besluit dat de reparatie of vervanging op de plaats van de installatie dient te worden uitgevoerd. Er kan geen sprake zijn van eventuele vervanging van het defecte stuk alvorens het in onze werkhuizen is nagekeken. Zo de koper op eigen initiatief bepaalde herstellingen uitvoert of aanvangt, ontslaat de koper de B.V.B.A. CLIMAPAC hierdoor volledig van elke verantwoordelijkheid. Bij goederen, welke door de B.V.B.A. CLIMAPAC aan sterk verminderde prijzen zijn verkocht, vervalt elke garantie volledig. Indien de B.V.B.A. CLIMAPAC bijstand verleent bij de montage, in bedrijfsstelling of herstelling, geldt dit louter als service, dit op risico van de koper en zonder verdere verantwoordelijkheid voor de B.V.B.A. CLIMAPAC. Op uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg dekt in elk geval niet: het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen; de schade veroorzaakt door overmacht (o.a. abnormale afwijkingen aan het elektriciteitsnet); de toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is; defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling van om het even welke persoon; een ander gebruik van producten, materialen, toestellen dan dat redelijk voorzienbaar is gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer de B.V.B.A. CLIMAPAC dit gebruik schriftelijk heeft toegelaten uiterlijk op het moment van het sluiten van de verkoop; vorst- en vochtschade; schade veroorzaakt door een verkeerde installatie; onderdelen die regelmatig dienen te worden vervangen; schade direct of indirect veroorzaakt door brand, blikseminslag, ongevallen, natuurrampen, oxidatie, ontploffing en alle externe zaken zoals verzakking gebouw, overstroming, etc.

18. De koper-installateur of koper-doorverkoper verbindt er zich toe de technische specificaties, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften aan de eindgebruiker over te maken. De installatie gebeurt in elk geval op verantwoordelijkheid van de koper-installateur en dient te worden uitgevoerd volgens de technische voorschriften van de fabrikant en volgens de regels van goed vakmanschap.

19. B.V.B.A. CLIMAPAC behoudt zich het recht voor alle goederen te weigeren die worden teruggestuurd zonder voorafgaandelijke toestemming. Eventuele kosten komen ten laste van de koper.

20. Alle vorderingen tot schadevergoeding, om het even op welke rechtsgrond, zijn beperkt tot het factuurbedrag van de goederen, voorwerp van de eventuele klacht. In geen enkel geval kan B.V.B.A. CLIMAPAC aansprakelijk worden gesteld voor bijkomende schade, zoals o.m. indirecte schade, gevolgschade, schade aan derden en schade wegens bedrijfsonderbreking, niets uitgezonderd. Onze aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot het verzekerde bedrag.

21. In geval van overmacht kan B.V.B.A. CLIMAPAC de overeenkomst beëindigen zonder enigerlei recht op schadevergoeding in hoofde van de koper. Als gevallen van overmacht zijn te beschouwen: oorlog, oproer, onderbrekingen in het vervoer, gebrek aan grondstoffen, stakingen of lock-out, toevallige productieonderbrekingen in de fabrieken en bij de leveranciers, branden, ontploffingen, en in het algemeen elke omstandigheid, onafhankelijk van de wil van B.V.B.A. CLIMAPAC die een normale toevoer van grondstoffen en normale fabricatie of verzending van goederen verhinderen.

22. Voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor professionele elektronische apparaten is CLIMAPAC toegetreden tot RECUPEL en betaalt hiervoor een administratieve bijdrage. De klant verbindt er zich toe om de eventuele kosten te dragen van ophaling en verwerking en dit zowel van de professionele apparaten die het voorwerp uitmaken van deze (bestelbon/factuur) wanneer deze afgedankt zullen worden als van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten die hierdoor vervangen worden.

23. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent of de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de koper of van de plaats waar de goederen zich zouden bevinden, naar de keuze van B.V.B.A. CLIMAPAC, alleen bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.